جهت بررسی وضعیت برگزاری همایش، لطفا به بخش اخبارسایت مراجعه نمایید.